Verksamhetsidé och arbetsmetoder

Idé och målsättning är att skapa underlag för utredningar med hög kvalité och en mångsidig belysning av svårigheterna ungdomen befinner sig i. Vid behandlingsplacering vill vi erbjuda en behandling som tar avstamp i att vi även här ser helheten kring ungdomen. Vi arbetar utifrån att varje barn och ungdom behöver ses och förstås utifrån den miljö och de omständigheter som finns kring dem. Vi tror att flertalet svårigheter som uppstår i en människas liv är ett resultat av svårigheter i relationer och bäst kan lösas i relationer. 

Verksamheten är uppbyggd utifrån syftet att hålla en hög grad av struktur som utgör en trygghet i ett oroligt skede för ungdomen samt att arbeta relationsinriktat med hög närvaro av personal för att ge möjlighet till såväl närvaro, dialog som aktiv gränssättning. 

Vårt främsta verktyg är ett strukturerat och relationsinriktat arbete med varje ungdom. Samtal med ungdomar om det som händer i och runt dem är vårt främsta arbetsredskap.

Kvarnäng har därför en hög personaltäthet och gör både vardagliga göromål och fritidsaktiviteter i så hög utsträckning det går tillsammans med ungdomarna. Vi ser gränssättning och, de konflikter det kan resultera i, som en viktig och relationsskapande del i arbetet.

Verksamheten har utarbetat arbetsmetoder som har sin grund i såväl ett psykodynamiskt synsätt och Strukturmedveten behandling (Kylén) som beteendeinriktade metoder, såsom teckenekonomi (blocksystem). Dessa har integrerats och utformats för att passa verksamhetens inriktning. Vi arbetar även med manualbaserade metoder såsom RePulse och Återfallsprevention. Detta för att träna impulskontroll, sociala färdigheter och minska risk för återfall i missbruk. Detta i de fall vi bedömer det som lämpligt och kopplat till uppdrag.

​I utredningarna utgår vi från en helhetssyn där varje ungdom ses och förstås utifrån den omgivning han befinner sig i. I psykologutredningen används flera metoder, såsom djupintervju med ungdom och föräldrar och vedertagna testinstrument – kognitiva, neuropsykologiska, projektiva och självskattningsskalor.

Vi står för öppenhet och transparens av vår verksamhet.

Kvarnäng skapar förutsättningar för att ungdomar ska utvecklas i en trygg och god miljö, med hög professionalitet och förutsägbarhet. I alla situationer och beslut skall ungdomens bästa vara i fokus.

Kvalitetsarbetet

För dig som placerar

Läs mer om företaget