Utredning

Kvarnäng utredning och behandling erbjuder kvalificerade psykologutredningar av ungdomar, med inriktning på att se individen i sitt sammanhang och ur ett utvecklingsperspektiv. Målgruppen är densamma som vid behandlingsplaceringar. Målsättningen är att förstå och beskriva problematik som ett samspel mellan disposition, uppväxt, miljö, personlighet samt kognitiva förmågor, där alla aspekter måste belysas för en förståelse av helheten. Det utmynnar sen i en beskrivning och bedömning av svårigheter, färdigheter, möjligheter och behov. Stor vikt läggs vid att ta fasta på adaptiva beteenden och färdigheter. Utredningstiden är vanligtvis 12 veckor, men kan variera utifrån efterfrågan, behov och frågeställning.

Exempel på frågeställningar för utredningar:

Hinder för utveckling/inlärning hos ungdomen?

 • Uppfyller symtomen kriterierna för neuropsykiatrisk eller annan diagnos?
 • Bedömning av personlighet samt social och känslomässig utvecklingsnivå
 • Belysning av styrkor och svagheter i relaterandet till andra
 • Eventuella tecken på traumatisering och/eller anknytningsproblematik – ev. samband med kognitivt fungerande
 • Bedömning av riskbeteenden, så som droganvändande (där det inte är den primära svårigheten), begynnande kriminell identifiering och/ eller avvikelser i personlighetsutvecklingen t ex sexuell- eller antisocial problematik
 • Bedömning av farlighet

Flertalet av dessa frågeställningar kommer vanligen att belysas vid sidan av huvudsaklig frågeställning som ett led i en förståelse av helheten. I alla utredningar ges även rekommendationer kring behandlingsbehov. Vid behov kan stöd kring behandlingsplanering och efterföljande placering ingå som en del i utredningen.
Utredningarna sammanställs i ett skriftligt dokument. Därutöver ges alltid en muntlig återgivning av resultat och slutsatser till ungdomen själv, föräldrar och socialtjänst, enskilt eller var och en för sig utifrån önskemål.

En utredning för att se individen i sitt sammanhang.

Utredningarnas innehåll och omfattning

Utredningarna innefattar, beroende på frågeställning, några eller samtliga av följande delar:

 • Psykologutredning
 • Föräldraintervjuer
 • Observationer i vardagen – en beskrivning av fungerande och beteende i miljön, med fokus på praktisk, social och adaptiv funktionsnivå, styrkor och svagheter i relationer med andra, samt process och utveckling under utredningstiden.
 • Hälsoundersökning av allmänt hälsotillstånd.

Utredningens genomförande

Utredningen görs utifrån uppdragsgivarens frågeställning. Frågeställningen bör så långt som möjligt utarbetas i samråd med placerad ungdom och dennes vårdnadshavare.

Uppdrag/frågeställningar och hur utredningen går till presenteras vid ett inskrivningsmöte där vanligen ansvariga på Kvarnäng, vårdnadshavare och socialtjänst deltar. Vid inskrivningsmötet finns möjligheter att diskutera och vid behov ändra/lägga till i innehållet i utredningsuppdraget och möjlighet till att ställa frågor och ha övriga synpunkter.

En halvtidsavstämning sker efter ca halva utredningstiden med information om hur utredningen förlöper och möjlighet till frågor. När utredningen är färdig inbjuds alla parter, om inget motsäger detta, till ett återgivningsmöte. Se nedan under rubriken återföring av utredningen.

Ungdomen ges möjlighet att uttrycka sina åsikter om utredningens genomförande och slutsatser vid enskilda möten med psykolog, planerings- och återgivningsmöten, i enskilda samtal/uppföljningar med sin socialtjänsthandläggare samt i en anonym enkät i samband med utskrivning. De synpunkter som framförs dokumenteras och utgör underlag för Kvarnängs utvecklingsarbete.

Psykologutredningen

Psykologutredningen görs av leg psykolog som vi har långt samarbete med och som är väl insatt i verksamheten och vårt arbetssätt. Psykologen är även ansvarig för utredningsarbetet i sin helhet och dess sammanställning och återföring.  Psykologutredningen innefattar samtal/intervju och testning av ungdomarna. Vilka tester som görs avgörs utifrån frågeställningen samt utifrån de behov av fördjupad testning som ev framkommer i inledande allmän testning och screening. Längden på träffarna anpassas efter ungdomens förmåga. Vanligtvis sker samtal/testning vid 8-15 tillfällen.

Psykologen deltar som regel vid föräldra-/anhörigintervjuer och ställer då frågor samt för anteckningar i samarbete med föreståndare eller annan medföljande personal.

I psykologutlåtandet redovisas resultat från ev. tidigare psykologbedömningar, innehåll i samtalen, resultat av tester samt en sammanfattande bedömning av ungdomen och rekommendationer angående behov och behandlingsbehov. Om ungdomen fyller kriterierna för någon neuropsykiatrisk/psykiatrisk diagnos redovisas även detta i den sammanfattande bedömningen.

Observationer i vardagen

Observationer i vardagen av hur ungdomen fungerar i olika sammanhang sker löpande. Observationerna dokumenteras främst i daganteckningar och när det är relevant även i journalanteckningar, samt tas upp mer ingående vid kollegier. En av behandlingsassistenterna, vanligen ungdomens kontaktperson, sammanställer observationerna. Denne ansvarar för att det finns ett brett underlag. Den som skriver ansvarar för att samla in och sammanställa den information som finns utifrån daganteckningar, kontaktmannasamtal, kollegier, överlämningar och vid behov samtal med annan personal. Observationerna utgör ett underlag för den samlade bedömningen av ungdomen i psykologutlåtandet.

Hälsoundersökning

En hälsoundersökning görs hos en läkare på vårdcentral för att få en screening av ungdomens hälsotillstånd och en information om det finns behov av ytterligare fördjupade läkarundersökningar. Detta för att kunna utesluta eller väga in ev. fysiska problem i bedömningen av ungdomen. Undersökande läkare ger ett skriftligt yttrande som utgör ett underlag för helhetsbedömningen. Vid behov av fördjupad utredning sker en diskussion med socialtjänst och vårdnadshavare om ev vidare undersökningar ska göras under utredningstiden. Om det görs sker det vanligen inom sjukvård i landstingets regi.

Föräldra-/anhörigintervjuer

Föräldra-/anhörigintervjuer görs för att få en så fullständig anamnes och bild av ungdomen och ungdomens fungerande som möjligt. Ungdomen deltar inte i dessa möten. Intervjuerna utgör ett underlag för att kunna bedöma barn-föräldrarelation, anknytning, föräldraförmåga och i vilken utsträckning föräldrar/vårdnadshavare kan möta sitt barns aktuella behov och vilka behov av insatser familj och anhöriga kan ha för att upprätthålla goda och fungerande relationer.

Informationen från föräldra-/anhörigintervjuerna sammanställs som en separat del i utredningen men utgör underlag för sammanfattning, bedömning och rekommendationer. Intervjutillfällena skall även erbjuda ett tillfälle för föräldrar/anhöriga att ställa frågor och göras delaktiga i vård-/utredningsarbetet som bedrivs med ungdomen på Kvarnäng.

Återföring av utredningen

När utredningen är genomförd görs en återgivning av utredningen till socialtjänsten, vårdnadshavare och ungdomen själv, om inget motsäger ungdomens/vårdnadhavares närvaro. Eventuellt bjuds även andra berörda in, t ex familjehem, släkting eller annan viktig person. Tolk används alltid om behov finns. Ungdomen erbjuds en separat återgivning av utredningens resultat med psykolog före eller i samband med återföringen av resultaten till uppdragsgivaren.

Den skriftliga sammanställningen överlämnas vanligen i samband med återgivningen till uppdragsgivaren eller vid annat tillfälle om så överenskoms. Vårdnadshavare får ett eget exempel av utredningen om inget motsäger detta. Ungdomen och även socialtjänst samt vårdnadshavare kan alltid be personal/psykolog om utredningens innehåll och eller att få hjälp med att förstå innehållet vid behov.

Använda instrument/metoder i utredningen

Instrument och metoder i psykologutredningen.

​I psykologutredningen används vanligen ett urval av följande metoder/instrument beroende på frågeställning och de behov som framkommer i inledande samtal/testning:

 • Samtal/ Intervju med ungdomen, vanligen 8-15 tillfällen
 • Föräldra-/anhörigintervjuer
 • WISC-IV – Instrument för att mäta begåvning,  färdigheter även gällande uppmärksamhet,  koncentration, uthållighet, kognitiv stil och arbetssätt etc
 • Becks ungdomsskalor
 • Wartegg (tolkat enligt CWS)
 • Hus-Träd-Person (HTP)
 • Object Relations Technique
 • Teckningtestet KUBEN
 • Rey Komplex Figur (RCT)
 • Assessment of Adaptive Behaviours (ABAS)
 • Vid behov även skattningsskalor gällande specifik problematik, t ex anknytning eller autism

Övriga metoder i utredningarna

 • ADAD (Intervju och kvalitativ sammanställning av resultaten, ej sammanställning enligt ADAD-net.)
 • ADDIS-ung (endast insamling av underlag)
 • Nätverkskarta
 • Livslinje
 • Föräldra-/anhörigintervjuer
 • Intervjuer med tidigare vårdgivare
 • MET