Vårt kvalitetsarbete

Kvalité i Kvarnängs verksamhet innebär:

  1. Att Kvarnäng uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheten enligt de lagar som reglerar verksamheten och de beslut som meddelats med stöd av sådana föreskrifter.
  2. Egna kvalitetsmål för verksamheten – en del av egenkontrollen.

Övergripande egna mål är att Kvarnäng utgår i allt sitt arbete från vikten av att se och förstå barn och ungdomar i sitt sammanhang och inte främst eller enbart söka orsaken hos svårigheter hos det individuella barnet. Detta perspektiv ska genomsyra bemötande, vård och utredningar, vilka ska vara breda och av god kvalité. I arbetet med att möta och förstå placerade ungdomar utgör personalen verksamhetens viktigaste resurs. Personalens trivsel och upplevelser av delaktighet är ett viktigt redskap för att nå övriga mål samt ett mål i sig.

Att de lagstadgade målen uppnås och ett systematiskt förbättringsarbete görs garanteras av de olika delarna i Kvalitetsledningssystemet. Hur de egna målen konkretiseras och vilka metoder som används för att mäta dem, framgår i vårt kvalitetsledningssystem.

Syftet med ett kvalitetsledningssystem är att ge underlag för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamheten. Brister ska kunna upptäckas och åtgärdas, och arbetet ska kunna planeras, ledas och kontrolleras utifrån ledningssystemet så att kvalitén i verksamheten, dvs att verksamheten följer gällande lagar, förordningar, föreskrifter, meddelanden och beslut, säkerställs.

Ledningssystemet fyller även en viktig uppgift i verksamhetens åläggande att utöva egenkontroll och systematiskt följa upp och utvärdera den egna verksamhetens resultat, med den omfattning och frekvens som krävs för att verksamhetens kvalité ska kunna säkras.

Ledningssystemet omfattar dels processer och rutiner i den löpande verksamheten, dels en årlig systematisk genomgång. Ägare och föreståndare har ett delat ansvar för styrnings- och kvalitetssäkringsarbete. Utvecklingsarbetet i verksamheten beaktas och behandlas kontinuerligt vid ledningsgrupper, kollegium och personaldagar.

Löpande och kontinuerlig samt mer övergripande uppföljning, utvärdering och förbättringsåtgärder utgör kärnan i det systematiska förbättringsarbetet som innehåller följande centrala delar:

  • Riskbedömningar
  • Egenkontroll
  • Klagomåls- och avvikelsehantering
  • Årlig systematisk genomgång: årlig utvärdering av verksamheten med stöd av ett eget system inspirerat av ISO-9000 samt genomgång, analys och sammanställning av avvikelser, incidenter, klagomål och resultat från enkäter och utvärderingar som gjorts.
  • Löpande utvärderings- och förbättringsarbete enligt förbättringshjulet och fastställda aktiviteter för det

Vi utvecklar ständigt verksamheten, för att hålla kvaliteten ni förtjänar 

Kvarnäng skapar förutsättningar för att ungdomar ska utvecklas i en trygg och god miljö, med hög professionalitet och förutsägbarhet. I alla situationer och beslut skall ungdomens bästa vara i fokus.

Kvalitetsarbetet

För dig som placerar

Läs mer om företaget